STANOVY SPOLKU

Zdravě a přírodně z. s.

Čl. 1.

Název a sídlo

Název spolku: Zdravě a přírodně z. s. (dále jen spolek)

Sídlo spolku: Kladno,   Váňova č. 621, 272 01 Kladno

Čl. 2

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným nevládním, neziskovým spolkem, vzniklým podle zákona č. 89 / 2012 Sb. v platném znění. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3

Základní cíle spolku a místní působnost

Základními cíli spolku jsou zejména:

 • Vzájemné sdílení domácích produktů včetně degustací a receptů na jejich výrobu.

 • Vzájemné sdílení domácích výpěstků, semen a sazenic.

 • Zajišťování přírodních produktů včetně potravin pro členy spolku.

 • Vzájemné sdílení služeb.

 • Podpora malých a domácích výrobců, chovatelů a pěstitelů.

 • Vzájemná výpomoc.

 • Propagace a osvěta zdravého životního stylu.

 • Chov oslů a dalších zvířat včetně propagace a podpory chovu a výzkumu k jejich využití pro zdraví člověka.

Čl. 4

Formy činnosti

 • Provozování kluboven a spolkových tržišť za účelem směny jakýchkoliv domácích produktů včetně potravin a služeb mezi členy spolku.

 • Pořádání kurzů a workshopů.

 • Degustace produktů.

 • Pořádání společných sklizní a zpracování produktů pro využití členům spolku.

 • Propagační činnost.

 • Organizování společenských a vzdělávacích akcí.

 • Nákup nejrůznějších přírodních produktů a výrobků včetně potravin pro využití členům spolku.

 • Nákup, chov a pronájem hospodářských zvířat za účelem získání surovin za účelem domácího zpracování členy spolku k výrobě spolkových produktů.

 • Nákup živočišných produktů hospodářských zvířat včetně masa za účelem domácího zpracování členy spolku k výrobě spolkových produktů.

 • Spolkové pěstování ovoce, zeleniny a léčivých bylin včetně jejich domácího zpracování členy spolku k výrobě spolkových produktů.

 • Nákup ovoce, zeleniny a bylin včetně jejich domácího zpracování členy spolku k výrobě spolkových produktů

 • Spolkové kulinářství, shromažďování a evidence receptur, vzdělávání v oblasti zdravého stravování.

 • Ukázky řemeslných prací, služeb a jejich produktů.

 • Chov oslů a jejich využití pro výzkum asinoterapie, její propagace, podpora a poskytování.

 • Chov a podpora chovu zvířat včetně výzkumu k jejich využití pro zdraví člověka.

 • Zajištění provozu internetových stránek spolku včetně internetové platformy pro vzájemné sdílení produktů uvedených v článku 3 těchto stanov.

Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů a v souladu se svými formami činnosti tak, jak je vymezeno v čl. 3 a 4 těchto stanov. Žádná z činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. Je-li při výkonu činnosti spolku dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu činnosti Spolku nepřesáhnou jeho náklady.

Čl. 5

Vedlejší činnost

Spolek nevykonává žádné vedlejší hospodářské činnosti.

Čl. 6

Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Členství ve spolku vzniká na základě podání písemné nebo elektronické přihlášky, nebo nákupem spolkového produktu a odsouhlasením členství ve spolkovém klubu nebo spolkovém tržišti nebo nákupem a odsouhlasením členství prostřednictvím spolkového e-shopu. Členství vzniklé nákupem spolkového produktu je vždy časově omezeno a trvá 24 hod. Členství je možné na dobu neurčitou nebo na časově omezenou dobu a to na 24 hodin. Seznam členů je neveřejný.

2. Člen spolku má právo:

 • účastnit se jednání členské schůze,

 • volit předsedu spolku a být volen předsedou,

 • předkládat návrhy, podněty a připomínky předsedovi spolku,

 • podílet se na praktické činnosti spolku v rámci cílů a forem činnosti spolku.

 • členi s časově omezeným členstvím nemají právo hlasovat na členské schůzi

3. Člen spolku má povinnost:

 • Řídit se stanovami spolku.

 • Hájit zájmy spolku.

4. Členství ve spolku zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena, že vystupuje ze spolku

 • uplynutím lhůty u časově omezeného členství

 • úmrtím člena spolku,

 • zánikem spolku,

 • vyloučením člena spolku členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

5. Členové spolku neručí za jakékoliv závazky a dluhy spolku.

5. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.


Čl. 7

Organizační uspořádání

Strukturu spolku tvoří:

 • členská schůze,

 • předseda

A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

 • schválila stanovy spolku a změny těchto stanov,

 • zvolila předsedu spolku

 • schválila rozpočet spolku předkládaný předsedou

 • schválila zprávu o činnosti spolku předkládanou předsedou a účetní závěrku za předešlý rok

 • určila koncepci spolku a jeho cíle na příští období,

 • rozhodla o zániku spolku

2. Zasedání členské schůze spolku svolává předseda spolku. Předseda je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Rozhodnutí o vyloučení člena spolku a o zániku spolku jsou přijímána dvoutřetinovou většinou členů přítomných na schůzi spolku. Stanovy spolku lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů spolku. Schůze je usnášeníschopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina členů spolku s hlasovacím právem.

B. Předseda

1.Předseda je statutárním orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Předseda může písemně pověřit kteréhokoliv člena zastupováním.

2. Předsedu spolku volí členská schůze veřejnou volbou.


Čl. 8

Statutární orgán spolku a jednání jménem spolku

Statutárním orgánem spolku je předseda spolku a jedná jménem spolku samostatně.

Čl. 9

Členské příspěvky

Spolek pro zajištění své činnosti může vybírat členské příspěvky, které schválí členská schůze.

Čl. 10

Hospodaření spolku

1. Předseda spolku zajišťuje běžné hospodaření, vedení účetnictví a plnění daňových povinností

2. Příjmy spolku tvoří dobrovolné příspěvky jeho členů, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli spolku.

3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů a forem činností spolku uvedených v čl. 3 a 4 těchto stanov.

Čl. 11

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy spolku.